Błąd

tytuł jakiś

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

Interaktywna mapa nie jest obsługiwana przy pomocy klawiatury a treści na niej prezentowane są o niskim kontraście .

Udogodnienia:

Na stronie internetowej możesz używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji:2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny (Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.) przy użyciu walidatorów Wave i W3C.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Martą Bonarowską lub Emilią Schulze, pracownikami Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, adres poczty e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

  • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
  • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu:

  • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
  • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku. Ochrona udostępnia schodołaz lub umożliwia skorzystanie z wejścia bocznego (przez bramę), które jest usytuowane na poziomie ulicy. W celu powiadomienia ochrony o potrzebie skorzystania ze schodołaza lub wejścia bocznego należy nacisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie przed wejściem do budynku. Przycisk znajduje się pod parapetem.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy. W budynku jest klatka schodowa. Część korytarzy dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Część korytarzy jest zbyt wąska. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek wyposażony jest w schodołaz. W wejściu boczny jest usytuowana pochylnia, o wysokości około 5 cm. W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie